Hallituksen esitys STM/2020/247

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.12.2020 09.45

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

HE 241/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, p. 029 5163463

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toteuttamiseen liittyvät hyvinvointialueiden aluejaon, perustamisen, hallinnon ja talouden hoidon, talouden tarkastuksen, toiminnan rahoituksen, kuntien valtionosuusmuutoksien, henkilöstön aseman ja siirron, omaisuuden siirron, verotukseen sekä uudistuksen toimeenpanoon ja voimaanpanoon liittyvät keskeiset lait. Lisäksi esitys sisältäisi Uudenmaan erillisratkaisuun liittyvän lakiehdotuksen sekä esityksen eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi. Esityksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirrettäisiin kunnilta 21 hyvinvointialueelle sekä Helsingin kaupungille ja osin HUS-yhtymälle. Hyvinvointialueiden ylin päättävä toimielin olisi vaaleilla valittava aluevaltuusto. Sosiaali-ja terveydenhuollon alueellisen yhteistyön ja tarkoituksenmukaisen palvelurakenteen varmistamiseksi muodostettaisiin viisi yhteistyöaluetta, joilla alueilla hyvinvointivelvollisuus olisi velvollisuus laatia yhteistyösopimus. Hyvinvointialueiden rahoitus perustuisi pääosin valtionrahoitukseen ja osaksi asiakasmaksutuloihin. Hyvinvointialueiden rahoitus määräytyisi laskennallisesti pääosin hyvinvointialueen palvelujen tarpeen sekä olosuhdetekijöiden perusteella. Hyvinvointialueiden ja kuntien rahoitusaseman muutoksia tasattaisiin siirtymäaikana. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät siirtyisivät hyvinvointialueiden hoidettavaksi vuoden 2023 alusta lukien. Uudistusta koskevien lakien olisi tarkoitus tulla voimaan porrastetusti.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Vaikutukset

Esityksellä olisi laajoja vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen, henkilöstöön, kuntien ja kuntayhtymien hallintoon ja talouteen, omaisuusjärjestelyihin, kunta- ja valtionverotukseen sekä yrityksiin. Kantokyvyltään vahvemmat järjestäjät parantaisivat mahdollisuuksia turvata palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Integroitu palvelurakenne kannustaisi huolehtimaan asiakkaiden palveluista tarveperusteisesti ja oikea-aikaisesti sekä kustannusvaikuttavasti. Uudistuksessa kunnilta siirtyisi menoja hyvinvointialueille 19,86 mrd. €. Rahoitusvastuun siirron vuoksi valtion tuloja lisättäisiin kiristämällä valtion ansiontuloverotusta ja vähentämällä kuntien tuloja vastaavasti. Kuntien veroprosentteja leikattaisiin 13,26 prosenttiyksikköä vuonna 2023 ja kuntien yhteisövero-osuutta pienennettäisiin. Kuntien valtionosuusjärjestelmässä otettaisiin huomioon tehtävän siirron aiheuttamat muutokset vähentämällä kuntien valtionosuuksia noin 4,9 mrd euroa. Uudistuksen toteuttamiseen liittyisi muutoskustannuksia. Vuosina 2021 ja 2022 niiden arvioidaan 434,4 milj. € ja vodesta 2023 lähtien noin 429-749 milj. €. Lisäksi uudistuksesta aiheutuu muutoskustannuksia valtiolle mm. ministeriöiden henkilöstökulujen kasvamisesta, aluevaalien järjestämisestä, omaisuuskompensaatiosääntelystä sekä verotulomenetyksistä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.