Hallituksen esitys MMM/2020/177

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 3/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Hannu Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162478
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi elintarvikelaki. Samalla nykyinen saman niminen laki kumottaisiin. Esityksellä sujuvoitettaisiin sääntelyä ja valvontaa kuitenkaan vaarantamatta elintarviketurvallisuutta. Esityksellä otettaisiin käyttöön uusi hallinnollinen seuraamus, elintarvikevalvonnan seuraamusmaksu. Elintarvikevalvonnan luonnetta ja tulopohjaa muutettaisiin ottamalla käyttöön suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevilta valvontakohteilta vuosittain perittävä perusmaksu. Esityksellä ehdotetaan myös muutettavaksi sakon täytäntöönpanosta annettua lakia.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetuilla muutoksilla pyritään toteuttamaan hallitusohjelmaa luomalla positiivisia vaikutuksia sekä elintarvikealan toimijoihin sekä viranomaisiin. Esityksellä pyritään edelleen sujuvoittamaan sääntelyä elintarviketurvallisuutta vaarantamatta parantamalla lain käytettävyyttä, pyritään parantamaan valvonnan vaikuttavuutta ja jäsennetään lukuisten muutosten aiheuttamaa hajanaisuutta. Laki päivitetään vastaamaan EU-lainsäädännön nykytilaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen