Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/163

« Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020 13.45

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 229/2020 vp; EV 192/2020 vp)

HE 229/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitussihteeri Eeva Vartio, p. 029 5163122

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b §:n sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.