Hallituksen esitys LVM/2020/150

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.1.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys merilain muuttamisesta

HE 264/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Risto Saari, Liikenneneuvos p.029 5342311
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merilakia niin, että merivahingonlaskijaa koskeva sääntely saatettaisiin ajan tasalle. Esityksen tavoitteena on selkiyttää sitä, miten merivahingonlaskijalle selvitettäväksi annettavat asiat pannaan vireille ja millaiset ovat niihin liittyvät korvauskäytännöt. Merivahingonlaskijan toimenkuvaan kuuluisivat jatkossakin merivakuutuksen nojalla laadittavat korvausselvitykset, laivaisännän vastuumäärän suuruutta ja määrän jakamista koskevien asioiden selvittäminen eräissä tapauksissa, osamatkarahtia koskevaan rahtaussopimukseen liittyvien erimielisyyksien selvittäminen sekä yhteistä tai yksityistä haveria koskevan selvityksen laadinta. Venevakuutuksia koskevissa erimielisyysasioissa ei enää jatkossa edellytettäisi merivahingonlaskijan korvausselvitystä asian saattamiselle tuomioistuimen ratkaistavaksi, ellei venettä käytetä kauppa-aluksen tavoin elinkeinon harjoittamiseen. Lisäksi merivahingonlaskija antaisi venevakuutuksen nojalla korvausselvityksen, jos venevakuutussopimuksen ehdoissa on erikseen sovittu, että vakuutuksenottajan, muun vakuutetun ja vakuutuksenantajan venevahingon korvausvastuuta koskevassa erimielisyysasioissa merivahingonlaskijan korvausselvitystä edellytetään. Muissa tapauksissa venevakuutussopimuksen osapuolet voisivat kuitenkin pyytää merivahingonlaskijalta asiantuntijalausuntoa venevahinkoasiassa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen merilain muuttamisesta
Vaikutukset
Hallituksen esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia, koska merivahingonlaskijan toimintaa ei rahoitettaisi jatkossakaan valtion talousarviosta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen