Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/157

« Tasavallan presidentin esittely 17.12.2020 13.45

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 228/2020 vp; EV 200/2020 vp)

HE 228/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen, p. 029 5162379

Esitys

Tasavallan presidentti vahvistaa lain kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettujen toimituskokousten järjestämisessä covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja lain yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä eräiden poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.