Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/121

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2020 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 202/2020 vp; EV 191/2020 vp)

HE 202/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Risto Saari, Liikenneneuvos p.029 5342311
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2021 kuitenkin niin, että liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta annettavan lain 18 a § ja 109 §:n 4 momentti sekä 154, 174 a, 175 a, 179, 179 a ja 181 § tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen