Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/98

« Tasavallan presidentin esittely 15.1.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 177/2020 vp; EV 215/2020 vp)

HE 177/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Jenni Rantio, p. 029 5342075

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Ajoneuvolaki
 2. Fordonslag
 3. Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet
 5. Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon
 7. Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av fordonsskattelagen
 9. Laki alkolukkolain 3 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 3 § i lagen om alkolås
 11. Laki autoverolain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av bilskattelagen
 13. Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
 15. Laki sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuttamisen tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 4 § i lagen om stöd för anskaffning av eldrivna personbilar, stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift
 17. Laki kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 5 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Sverige om internationell taxitrafik på väg och om tillämpning av överenskommelsen
 19. Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
 20. Lag om ändring av lagen om transportservice
 21. Laki liikennevakuutuslain 2 ja 30 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 2 och 30 § i trafikförsäkringslagen
 23. Laki maastoliikennelain 3 ja 13 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 3 och 13 § i terrängtrafiklagen
 25. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
 27. Laki tieliikennelain 2 ja 175 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 2 och 175 § i vägtrafiklagen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.