Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/156

« Tasavallan presidentin esittely 15.1.2021 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta (HE 220/2020; EV 222/2020 vp)

HE 220/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Hallitussihteeri Sara Vänttinen, p. 029 5162065

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lait jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 19 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta
 2. Lag om ändring av 3 a § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond
 3. Laki luopumiseläkelain 23 §:n muuttamisesta
 4. Lag om ändring av 23 § i lagen om avträdelsepension
 5. Laki poronhoitolain 44 ja 45 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 44 och 45 § i renskötsellagen
 7. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 37 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
 9. Laki kolttalain muuttamisesta
 10. Lag om ändring av skoltlagen
 11. Laki eläinsuojelulain 51 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 51 § i djurskyddslagen
 13. Laki metsälain 23 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 23 § i skogslagen
 15. Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 27 § i lagen om stödjande av grundtorrläggning
 17. Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan tunnistamis- ja tiedonantojärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 7 § muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 7 § i lagen om verkställighet av ett identifierings- och meddelandesystem inom Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik
 19. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain 58 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 58 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
 21. Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 39 § i lagen om utövning av veterinäryrket
 23. Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 22 § i lagen om bekämpning av flyghavre
 25. Laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 29 § i lagen om handel med skogsodlingsmaterial
 27. Laki yhteismetsälain 47 a §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 47 a § i lagen om samfällda skogar
 29. Laki lannoitevalmistelain 41 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 41 § i lagen om gödselfabrikat
 31. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 57 §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 57 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
 33. Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 67 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 67 § i lagen om strukturstöd till jordbruket
 35. Laki riistavahinkolain 47 §:n muuttamisesta
 36. Lag om ändring av 47 § i viltskadelagen
 37. Laki eläinlääkintähuoltolain 35 §:n muuttamisesta
 38. Lag om ändring av 35 § i veterinärvårdslagen
 39. Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 45 §:n muuttamisesta
 40. Lag om ändring av 45 § i lagen om växtförädlarrätt
 41. Laki tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta
 42. Lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker
 43. Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 33 §:n muuttamisesta
 44. Lag om ändring av 33 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs
 45. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 115 §:n muuttamisesta
 46. Lag om ändring av 115 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
 47. Laki riistahallintolain 31 §:n muuttamisesta
 48. Lag om ändring av 31 § i viltförvaltningslagen
 49. Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta
 50. Lag om ändring av 14 a § i lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen
 51. Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 48 §:n muuttamisesta
 52. Lag om ändring av 48 § i lagen om växtskyddsmedel
 53. Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
 54. Lag om ändring av 20 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske
 55. Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 90 §:n muuttamisesta
 56. Lag om ändring av 90 § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
 57. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 54 §:n muuttamisesta
 58. Lag om ändring av 54 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd
 59. Laki puutavaran mittauksesta annetun lain 46 ja 51 §:n muuttamisesta
 60. Lag om ändring av 46 och 51 § i lagen om mätning av virke
 61. Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain 56 §:n muuttamisesta
 62. Lag om ändring av 56 § i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
 63. Laki metsätuhojen torjunnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
 64. Lag om ändring av 27 § i lagen om bekämpning av skogsskador
 65. Laki maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista annetun lain 20 §:n muuttamisesta
 66. Lag om ändring av 20 § i lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden
 67. Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 69 §:n muuttamisesta
 68. Lag om ändring av 69 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling
 69. Laki eläinjalostustoiminnasta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
 70. Lag om ändring av 21 § i lagen om djuravelsverksamhet
 71. Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain 49 §:n muuttamisesta
 72. Lag om ändring av 49 § i lagen om medicinsk behandling av djur
 73. Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 39 §:n muuttamisesta
 74. Lag om ändring av 39 § i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden
 75. Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta
 76. Lag om ändring av 71 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
 77. Laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
 78. Lag om ändring av 37 § i lagen om tillsyn över ekologisk produktion
 79. Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 46 §:n muuttamisesta
 80. Lag om ändring av 46 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
 81. Laki eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain 73 §:n muuttamisesta
 82. Lag om ändring av 73 § i lagen om animaliska biprodukter
 83. Laki Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta
 84. Lag om ändring av lagen om Forststyrelsen
 85. Laki erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistöinä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 86. Lag om ändring av 2 § i lagen om fristående tillandningars upphörande som fastigheter
 87. Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 48 §:n muuttamisesta
 88. Lag om ändring av 48 § i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
 89. Laki muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
 90. Lag om ändring av 13 § i lagen om begränsning av odling av genetiskt modifierade organismer
 91. Laki siemenlain 44 §:n muuttamisesta
 92. Lag om ändring av 44 § i utsädeslagen
 93. Lain poronhoitolain 44 ja 45 §:n muuttamisesta inarinsaamenkielinen käännös
 94. Lain poronhoitolain 44 ja 45 §:n muuttamisesta koltansaamenkielinen käännös
 95. Lain poronhoitolain 44 ja 45 §:n muuttamisesta pohjoissaamenkielinen käännös
 96. Lain kolttalain muuttamisesta inarinsaamenkielinen käännös
 97. Lain kolttalain muuttamisesta koltansaamenkielinen käännös
 98. Lain kolttalain muuttamisesta pohjoissaamenkielinen käännös
 99. Lain porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 115 §:n muuttamisesta inarinsaamenkielinen käännös
 100. Lain porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 115 §:n muuttamisesta koltansaamenkielinen käännös
 101. Lain porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 115 §:n muuttamisesta pohjoissaamenkielinen käännös
 102. Lain porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta inarinsaamenkielinen käännös
 103. Lain porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta koltansaamenkielinen käännös
 104. Lain porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta pohjoissaamenkielinen käännös

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.