Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/169

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.1.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2021 talousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2021 talousarvioesityksen (146/2020 vp) täydentämisestä (HE 227/2020 vp; EK 53/2020 vp) vuodelle 2021

HE 146/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320
Asia

Hyväksyessään hallituksen esitykset eduskunta on samalla hyväksynyt seuraavat lausumat: Lausuma 1 Momentti 29.10.31 Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa vuoden 2021 lisätalousarviossa huomioon maahanmuuttajakoulutuksen resurssitarpeet vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Lausuma 2 Momentti 29.40.20 Eduskunta edellyttää, että Luonnontieteellisen keskusmuseon rahoituspohjaa vahvistetaan siten, että museon toiminta saadaan kestävälle pohjalle ja se pystyy huolehtimaan tehtävistään pitkäjänteisesti. Lausuma 3 Momentti 31.20.51 Eduskunta edellyttää, että tieliikenteen turvallisuustoiminnan kehittämistarpeet selvitetään ja huolehditaan siitä, että liikenneturvallisuustyön rahoituspohja varmistetaan pitkäjänteisesti kestävällä tavalla. Lausuma 4 Momentti 33.60.39 Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin mielenterveyden hoitovelan kiinni kuromiseksi. Tämä edellyttää mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamista ja hoitoon pääsyn nopeuttamista. Lisäksi eduskunta edellyttää, että hallitus sisällyttää tarvittaessa lisämäärärahan mielenterveyspalveluiden kehittämiseen vuoden 2021 lisätalousarvioihin.

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2021 talousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2021 talousarvioesityksen täydentämisestä pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen