Hallituksen esitys YM/2021/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.9.2021 11.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

HE 154/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Hanne Lohilahti, Erityisasiantuntija p.+35 8295250374
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että luonnonsuojelulailla ja sen nojalla rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista sekä maakotkan porotaloudelle aiheuttamista vahingoista maksettavista korvauksista säädettäisiin jatkossa yhdessä laissa nykyisen kahden asetustasoisen säädöksen sijaan. Esityksen mukaan lakiin otettaisiin säännökset valtion varoista myönnettävästä vahinkojen ennaltaehkäisemiseen tarkoitetusta avustuksesta. Harkinnanvaraista korvausta voitaisiin myöntää rauhoitettujen eläinten aiheuttamista viljelys- ja eläinvahingoista sekä laskennallista tukea maakotkan aiheuttamista porotalousvahingoista ja sääksen aiheuttamista kalatalousvahingoista. Ehdotukseen sisältyvät säännökset muun muassa EU:n valtion tukeen sovellettavien säädösten noudattamisesta, toimivaltaisista viranomaisista ja viranomaisten tehtävistä, avustuksen, korvauksen ja tuen hakemisesta, myöntämisen edellytyksistä ja päätöksistä. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Rauhoitettujen eläinten aiheuttamia vahinkoja korvattaisiin hyväksytyn talousarvion puitteissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävänä ajankohtana.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta
Vaikutukset
Ehdotuksen taloudellisten vaikutusten arviointi julkiseen talouteen perustuu nykytilanteeseen, koska vahinkojen määrän kehittyminen ja taloudellisten vaikutusten etukäteisarviointi on hyvin vaikeaa. Vuonna 2020 rauhoitettujen eläinten maa-, metsä- ja kalataloudelle ja rakennuksille aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen käytettiin yhteensä 3,8 miljoonaa euroa sekä maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen noin 970 000 €. Ehdotuksesta ei aiheudu välittömiä lisämäärärahatarpeita valtiontaloudelle. Lisäksi kyse olisi harkinnanvaraisesta rahoituksesta. Kunnille aiheutuvat kustannukset ehdotetaan korvattavaksi rahoitusperiaatteen mukaisesti. Esityksellä selkeytetään ja kevennetään korvauksen hakemiseen, myöntämiseen, maksamiseen ja valvontaan liittyviä viranomaismenettelyitäja muita menettelyitä. Ehdotetun lain mukaisten viranomaismenettelyjen keventäminen voi vähentää henkilöresurssitarvetta, mutta avustusten myöntäminen vahinkojen ennaltaehkäisemiseen lisää vastaavasti ELY-keskusten tehtäviä ja tätä kautta resurssitarvetta. Esityksen positiiviset ympäristövaikutukset liittyvät lajiensuojelun edistämiseen. Hanhien, kurjen ja laulujoutsenen rauhallinen ruokailu muutonaikaisilla levähdyspaikoilla vaikuttaa yksilöiden selviytymiseen ja pesintämenestykseen. Nykyinen suojelualueverkosto ei turvaa näille lajeille riittäviä levähdysaikaisia ruokailualueita. Ilman avustusten, korvausten ja tukien maksamista eläinten häirintä, poikkeusluvilla ja ilman lupaa, olisi huomattavasti yleisempää.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen