Hallituksen esitys YM/2021/50

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.9.2021 11.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain, jätelain ja EU-ympäristömerkistä annetun lain sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta

HE 153/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Aino Pietarinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295250229
Asia
Esityksessä ehdotetuilla muutoksilla täsmennetään markkinavalvonta-asetuksen soveltamisalaan kuuluvien eräissä ympäristöministeriön hallinnonalan laeissa tarkoitettujen tuotteiden markkinavalvontaa koskevia toimivaltuuksia sekä säädettäisiin tuoteryhmiä valvovista markkinavalvontaviranomaisista. Ehdotetuissa laeissa tarkoitettujen tuoteryhmien markkinavalvonnassa sovellettaisiin markkinavalvontalakia ja markkinavalvonta-asetusta. Muutosehdotukset johtuvat Euroopan unionin markkinavalvonta-asetuksen kansallisesta toimeenpanosta. Esitys liittyy esitykseen valtion vuoden 2022 talousarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi ympäristönsuojelulain, jätelain ja EU-ympäristömerkistä annetun lain sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2022 on varattu Suomen ympäristökeskukselle momentille 35.01.04 EU-ympäristömerkittyjen tuotteiden sekä liikennepolttoaineiden markkinavalvontatehtäviin yhteensä 165 000 euroa. Talousarvioesitykseen 2022 sisältyy ympäristöministeriön toimintamenoihin momentille 35.01.01 yhteensä 302 000 euron lisäys, joka kohdennetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ajoneuvojen sekä niiden materiaalien ja osien markkinavalvontatehtäviin. Jatkovuosien rahoitus ratkaistaan julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2023-2026. Esitys on pääosin lainsäädäntötekninen eikä sillä muuteta ympäristösääntelyssä tarkoitettujen tuotteiden vaatimuksenmukaisuuteen liittyviä säännöksiä. Esityksessä säädetään kolmen tuoteryhmän osalta uusista markkinavalvontaviranomaisista ja niiden markkinavalvontatehtävät olisivat uusia. Muutoin esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia viranomaisiin, yrityksiin tai ympäristöön.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen