Hallituksen esitys STM/2021/175

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.9.2021 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n muuttamisesta

HE 152/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Annika Juurikko, Hallitussihteeri p.029 5163242
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a sekä 12 luvun 6 §:iä lisäämällä niihin säännökset kuntoutustarpeen, jäljellä olevan työkyvyn ja työssä jatkamisen mahdollisuuksien arviointia koskevista ajankohdista pitkittyneellä sairauspäivärahakaudella. Muutosehdotukset perustuvat pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan, jonka mukaan kuntoutusjärjestelmää uudistetaan kuntoutuskomitean työn ja komitean esitysten pohjalta. Esitys liittyy vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Mom. 33.30.60 ja 28.90.30 Kuntoutusmenojen arvioidaan lisääntyvän vuositasolla 0,8 milj. euroa ja kuntoutusrahan lisäyksen arvioidaan kompensoituvan sairauspäivärahojen vähennyksen kautta. Valtion osuus kuntoutusmenojen lisäyksestä on vuositasolla 0,5 milj. euroa ja 0,25 milj. euroa vuonna 2022. Kunnille kuluja muodostuisi ensisijaisesti lisääntyneiden lääkärinlausuntotarpeiden myötä tilanteissa, joissa Kela arvioi kuntoutustarvetta 150 ja 230 sairauspäivärahapäivän kohdalla. Aiemman vuoden 2012 lainmuutoksen (19/2012) jälkeisen tilastotietoon perustuvan arvion perusteella esitys lisäisi tarvetta lääkärinlausunnolle noin 3 000 vakuutetulle, joista suurin osa ei kuulu työterveyshuollon piiriin. Näistä lääkärinlausunnoista aiheutuvat kulut olisivat noin miljoona euroa. Koska kyse on laajenevasta tehtävästä, valtio rahoittaa kulut kokonaisuudessaan. Muutoksen myötä Kansaneläkelaitoksen toimintamenojen arvioidaan kasvavan noin 0,3 milj. euroa. Esitys edellyttäisi vähäisiä muutoksia Kelan tietojärjestelmiin, mistä arvioidaan aiheutuvan noin 24 000 euron kuluerä. Nämä menot on jo huomioitu Kelan toimintamenoarvioissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen