Hallituksen esitys LVM/2021/2

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.1.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisesta

HE 257/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Sabina Lindström, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5342576
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annettua lakia. Romutuspalkkion myöntämisen edellytyksiä tarkennettaisiin lisäämällä lain 2 §:ään momentti, jonka mukaan yhden uuden henkilöauton, sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikenteen kausilipun tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän yhdistämispalvelun hankintaan voidaan myöntää vain yksi romutuspalkkio. Lisäksi lakiin lisättäisiin uusi 9 §, joka sisältää siirtymäsäännöksen, jonka mukaan hakemukseen, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovellettaisiin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.3.2022 asti.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksen tavoitteena on säätää romutuspalkkion myöntämisen edellytyksistä täsmällisemmin ja selkeyttää ehtoja tulkinnallisen epäselvyyden poistamiseksi. Romutuspalkkiokampanjan vaikutuksia on käsitelty hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 (HE 201/2020 vp).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen