Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2021/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityisistä väliaikaisista toimenpiteistä Covid-19-pandemian johdosta koskien eräiden todistusten, lupien ja valtuutuksien voimassaoloa sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja koulutusten lykkäämistä osassa liikennealan lainsäädännössä, asetusta (EU) 2020/698 seuraaville viiteajoille (COM(2021) 25 final)

U 3/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Monika Mutanen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342125
Asia

Euroopan komissio antoi 18.1.2021 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityisistä väliaikaisista toimenpiteistä Covid-19-pandemian johdosta koskien eräiden todistusten, lupien ja valtuutuksien voimassaoloa sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja koulutusten lykkäämistä osassa liikennealan lainsäädännössä, asetusta (EU) 2020/698 seuraaville viiteajoille (COM(2021) 25 final) (ns. Omnibus II-asetusehdotus). Ehdotus koskee tie-, raide- ja sisävesiliikennettä sekä merenkulun turvallisuutta. Ehdotuksella helpotettaisiin väliaikaisesti eräiden todistusten, lupien ja valtuutuksien voimassaoloa sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja koulutusten lykkäämistä liikennealan edellä mainittujen osa-alueiden lainsäädännössä. Ehdotuksen taustalla on Covid-19-pandemian jatkuminen, joka aiheuttaa jäsenvaltioissa tarvetta poiketa tietyistä liikennesektorin EU-lainsäädäntöön perustuvista määräajoista. Ehdotus on jatkoa keväällä annetulle Omnibus I-asetukselle ((EU) 2020/698) (U 16/2020 vp). Ehdotuksen sisältö vastaa suurelta osin Omnibus I-asetuksen sisältöä. Merkittävimpinä eroina Omnibus I-asetukseen voidaan mainita ehdotuksen tarkasteluajanjakso (1.9.2020–30.4.2021) ja yhdenmukaisempi lupien ja todistusten voimassaololle annetun lisäajan pituus (seitsemän kuukautta, Omnibus I-asetuksessa kuusi tai seitsemän kuukautta). Puheenjohtajavaltio on 28.1.2021 antanut kompromissiehdotuksen, jossa tarkasteluajanjaksoksi ehdotetaan 1.9.2020–30.6.2021 ja pidennysten kestoksi kymmenen kuukautta.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotuksen mukainen lainsäädäntö helpottaa liikenteen toimialan toimintaa Covid-19-pandemian jatkuessa lisäämällä joustavuutta ja poistamalla hallinnollisia esteitä tie-, rautatie- ja sisävesiliikenteessä sekä merenkulussa. Erinäisten lupa- ja pätevyysvaatimuksien joustoilla varmistetaan liikennetoimialan sujuvuus ja siirretään lupien ja pätevyyksien uusimista myöhäisemmäksi. Näin vähennetään myös ihmisten välistä fyysistä kosketusta ja mahdollisesti myös terveydenhuoltohenkilöstön kuormitusta. Jäsenmaat voivat myös päättää asetuksen soveltamatta jättämisestä. Ehdotuksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen