Valtioneuvoston kirjelmä YM/2021/6

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (akkuasetus)

U 7/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Ella Särkkä, Hallitussihteeri p.+35 8295250308
Asia
Euroopan komissio antoi 10. joulukuuta 2020 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi akuista ja käytetyistä akuista, direktiivin 2006/66/EY kumoamisesta ja asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta (COM(2020)798 final). Ehdotuksella nykyaikaistetaan akkuihin sovellettavaa EU:n lainsäädäntökehystä siten, että sääntely ulotetaan akkujen elinkaaren loppuvaiheen lisäksi koskemaan muita akkujen tuotantoon ja käyttöön liittyviä näkökohtia. Ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa sisämarkkinoiden toimintaa varmistamalla talouden toimijoille tasapuoliset toimintaedellytykset ja yhteiset säännöt. Lisäksi tavoitteena on edistää kiertotaloutta sekä vähentää ympäristövaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia akkujen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Ehdotuksessa vahvistetaan kestävää kehitystä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset ja merkintä- ja tietovaatimukset akkujen markkinoille saattamiseksi sekä käytettyjen akkujen keräämistä, käsittelyä ja kierrätystä koskevat vaatimukset. Ehdotettua asetusta sovellettaisiin 1.1.2022 lähtien.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Komissio arvioi ehdotuksen edistävän kilpailukykyistä ja kestävää akkutuotantoa, joka torjuu ilmastonmuutosta sekä tasoittaa kilpailuasetelmaa EU:n ja muiden maiden välillä. Ehdotuksen arvioidaan vähentävän akkujen elinkaarenaikaisia haitallisia ympäristövaikutuksia sekä edistävän kiertotaloutta. Akkujen keräysjärjestelmälle aiheutuu kustannuksia tiukentuvista keräysvaatimuksista sekä EU-tasolla että kansallisesti, mutta toisaalta materiaalien kierrätyskulujen arvioidaan putoavan reiluun kolmasosaan nykyisestä vuoteen 2035 mennessä. Yrityksille aiheutuu kustannuksia myös järjestelmämuutoksista sekä selvilläolovelvoitteen (due diligence) toteuttamisesta. Komission arvion mukaan jäsenmaiden hallinnollinen työtaakka lisääntyy korkeintaan muutamalla henkilötyövuodella. Ehdotettu asetus ei pääsääntöisesti edellytä kansallista täytäntöönpanoa, mutta joitakin muutoksia arvioidaan tarvittavan jätelakiin sekä paristoista ja akuista annettuun valtioneuvoston asetukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen