Valtioneuvoston asetus STM/2021/15

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia

Asetuksen 4 §:ssä säädetään pääsääntöisesti koronavirusepidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevissa maakunnissa sijaitsevien ravitsemisliikkeiden asiakasmäärän rajoittamisesta. Alkoholijuomien anniskelua pääasiallisena ravitsemistoimintanaan pitävien liikkeiden asiakasmäärä on rajoitettu puoleen normaalista ja muiden ravitsemisliikkeiden asiakasmäärä kolmeen neljäsosaan normaalista. Luetteloon lisättäisiin Itä-Savon sairaanhoitopiirin epidemiatilanteen muutoksen vuoksi koko Etelä-Savon maakunta, jolloin Etelä-Savon sairaanhoitopiiri poistettaisiin listasta. Ahvenanmaan maakunta, joka noudattaa valtakunnan ja maakunnan oman lainsäädännön puitteissa omaa toimintasuunnitelmaansa ja jossa epidemia on perustasolla, poistettaisiin luettelosta. Asetuksen 5 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeiden anniskelu- ja aukioloajan rajoittamisesta. Pykälän 1 momentin mukaan pääsääntöisesti epidemian leviämisvaiheessa olevissa maakunnissa sijaitsevissa ravitsemisliikkeissä alkoholijuomien anniskelu on lopetettava viimeistään kello 22 ja liikkeen saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille kello 5:stä kello 23:een. Luetteloon lisättäisiin epidemiatilanteen muutoksen vuoksi Pohjanmaan maakunta. Etelä-Savon maakunta lisättäisiin ja Ahvenanmaan maakunta poistettaisiin edellä mainituilla perusteilla luettelosta. Ahvenanmaan maakunnassa oleviin ravitsemisliikkeisiin sovellettaisiin siten pykälän 3 momentissa säädettyjä rajoituksia. Pääsääntöisesti epidemian kiihtymisvaiheessa olevien alueiden luetteloon pykälän 2 momenttiin lisättäisiin Etelä-Savon maakunta. Momentissa mainitussa maakunnassa sijaitsevan ravitsemisliikkeen, jonka pääasiallisena ravitsemistoimintana on tarjota yleisölle maksusta elintarvikelaissa tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa alkoholijuomia, saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille kello 24:stä kello 23:een ja muun kuin edellä tarkoitetun ravitsemisliikkeen saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille kello 1:stä kello 24:ään Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 6.2.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Tartuntatautilaissa tarkoitettujen ravitsemistoiminnan väliaikaisten rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksissä HE 72/2020 vp ja 139/2020 vp. Alueen epidemiatilanteen mukaan säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Esitys vaikuttaa positiivisesti Ahvenanmaan maakunnassa sijaitsevien ravitsemisliikkeiden toimintaedellytyksiin. Vastaavasti uudet rajoitukset kohdistuvat Pohjanmaan maakunnassa ja Itä-Savon sairaanhoitopiirissä sijaitseviin ravitsemisliikkeisiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen