Valtioneuvoston asetus OKM/2021/7

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

1) Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 3) Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista asetuksen muuttamisesta 4) Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Jussi Saramo
Esittelijä
Piritta Sirvio, Hallitusneuvos p.+35 8295330238
Asia
Asetuksiin tehtäisiin oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyviä muutoksia. Asetuksista 1-3 poistettaisiin lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta ja ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta koskevat säännökset. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettuun asetukseen lisättäisiin tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta antavan opettajan kelpoisuutta koskevat säännökset. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen tehtäisiin oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyviä lukiokoulutuksen rahoitusta koskevia muutoksia. Asetukset 1-3 on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1 päivänä elokuuta 2022. Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta on kuitenkin tarkoitettu tulevaksi voimaan jo 1 päivänä elokuuta 2021 ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran myönnettäessä varainhoitovuoden 2021 rahoitusta. Viimeksi mainitun asetuksen 25 § esitetään tulevan voimaan jo 4 päivänä helmikuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, asetuksen ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta ja asetuksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetuilla asetuksilla ei ole merkittäviä itsenäisiä taloudellisia tai muita vaikutuksia. Ehdotetut asetukset liittyvät oppivelvollisuuden laajentamiseen, jonka taloudellisia ja muita vaikutuksia on käsitelty asiaa koskeneessa hallituksen esityksessä (HE 173/2020 vp).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen