Valtioneuvoston asetus YM/2021/7

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.2.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, p. +35 8295250278

Asia

Ehdotuksen tarkoituksena on eri luonnonsuojeluohjelmissa ja Natura 2000 -verkostossa osoitettujen alueiden suojelun toimeenpano luonnonsuojelulain mukaisina muina luonnonsuojelualueina. Asetukseen sisältyy myös eräitä muita, kuten METSO-ohjelman mukaisesti valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankittuja alueita. Perustettavien 66 luonnonsuojelualueen pinta-ala on yhteensä noin 33 990 hehtaaria.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista Aikaisemmat vaiheet: VN 17.9.2020 Ministeri Leppä pyysi asiakirjat VN 24.9.2020 Ministeri Lintilä pyysi asiakirjat

Vaikutukset

TALOUDELLISET JA ORGANISAATIOON KOHDISTUVAT: Kaikki perustettavat luonnonsuojelualueet ovat valtion omistuksessa ja siirtyneet tai siirtymässä Metsähallituksen hallintaan ja hoitoon, eikä suojelualueiden perustaminen siten aiheuta organisatorisia vaikutuksia. Alueiden perustamiseen liittyvien investointikulujen, kuten maanmittaustoimitusten, alueiden merkinnän ja perusselvitysten sekä mahdollisten palvelurakenteiden kustannusten arvioidaan olevan noin 400 000 euroa. Vuotuisten alueiden hoitoon, opastukseen, seurantaan ja valvontaan liittyvien kulujen arvioidaan olevan noin 75 000 euroa. Rahoitus näihin tarpeisiin ratkaistaan Metsähallitukselle vuosittain osoitettavien määrärahojen puitteissa. YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT: Alueilla tulevat pääosin voimaan luonnonsuojelulain mukaiset rauhoitusmääräykset, jotka turvaavat alueiden luontaisen kehityksen suojeluohjelmien ja Natura 2000 -verkoston tavoitteiden mukaisesti. Eläinten tappamista, pyydystämistä ja hätyyttämistä koskevasta kiellosta poiketen asetus kuitenkin sallii alueen keskeisten riistalajien metsästystä varsin laajasti noin 93 %:lla alueiden pinta-alasta. Lisäksi asetus sallii eräitä vähäisiä poikkeuksia ojiin, uriin ja johtoihin liittyen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.