Hallituksen esitys STM/2021/21

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.2.2021 10.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 16 ja 22 §:n muuttamisesta

HE 15/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Liisa Katajamäki, Hallitusneuvos p.029 5163329
Asia

Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi aluehallintovirastolla olevaa mahdollisuutta määrätä pakollinen terveystarkastus yksittäistä tai useaa henkilöä koskevana. Lakiin esitetään lisättäväksi myös virkasuhteiselle kunnan ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille mahdollisuus tehdä yksittäistä henkilöä koskeva päätös pakollisesta terveystarkastuksesta sellaisessa tilanteessa, jossa se olisi välttämätöntä yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.

 

Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi yleisvaaralliseen tai valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen tai perustellusti sairastuneeksi epäillyn ja altistuneen tai perustellusti altistuneeksi epäillyn henkilön velvollisuudesta antaa itseään koskevia tietoja asiaa selvittävälle terveydenhuollon ammattihenkilölle.

 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan huhtikuussa 2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi tartuntatautilain 16 ja 22 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksestä ei arvioida aiheutuvan merkittäviä uusia kustannuksia kunnille, sairaanhoitopiireille eikä aluehallintovirastoille.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen