Hallituksen esitys SM/2021/17

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.3.2021 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

HE 35/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Suvianna Pato-Oja, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488379
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia, henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annettua lakia sekä henkilötietojen käsittelystä Tullissa annettua lakia. Lakeihin lisättäisiin kansallinen sääntely, joka on tarpeen Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten täydentämiseksi poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Tullin toimialoilla. Lisäksi muutettaisiin eräitä muita kansainväliseen tiedonvaihtoon liittyviä säännöksiä. Niissä säädettäisiin tietojen saamisesta Euroopan unionin yhteisistä tietojärjestelmistä terrorismirikosten ja vakavien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi ja selvittämiseksi sekä henkilötietojen luovuttamisesta Euroopan unionin yhteisiin tietojärjestelmiin. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti, kun Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten mukainen tietojärjestelmä otetaan komission päätöksellä käyttöön.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi
Vaikutukset
Esityksellä saatettaisiin poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö vastaamaan Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia. Esitettävillä kansallisen lainsäädännön muutoksilla ei ole merkittäviä itsenäisiä vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen