Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) VNK/2021/25

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.3.2021 12.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

A 1/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Valtioneuvosto on yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa todennut 1.3.2021, että maassa vallitsevat valmiuslain 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot.

 

Valmiuslain 106 §:n 1 momentin mukaan väestön tiedonsaannin turvaamiseksi ja viranomaisten viestinnän yhteensovittamiseksi poikkeusoloissa valtionhallinnon viestinnän välitön johto kuuluu valtioneuvoston kanslialle.

 

Valmiuslain 107 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvosto ratkaisee poikkeusoloissa pääministerin esityksestä hallinnonalojen erimielisyyden siitä, minkä valtionhallinnon viranomaisen tai muun toimintayksikön käsiteltäväksi jokin asia kuuluu. Ministeriö ratkaisee erimielisyyden hallinnonalallaan. Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvosto ja ministeriö hallinnonalallaan voivat poikkeusoloissa myös päättää, mikä valtioneuvoston alainen viranomainen hoitaa sellaisen tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi tärkeän asian tai tehtävän, joka koskee useamman kuin yhden yksikön toimialaa tai josta ei ole erikseen säädetty.

 

Poikkeusolot ja Suomessa yhä syvenevä koronaepidemia koskettavat koko yhteiskuntaa laajasti. Nopean tiedonkulun, luotettavan tilannekuvan sekä selkeiden viestintävastuiden ja viestinnän yhteensovittamisen merkitys korostuu entisestään. Tilanteen kiristyessä viestintävalmiutta on nostettava ja samalla tehostettava toimintakykyä.

 

Vallitsevissa poikkeusoloissa on myös välttämätöntä varmistaa laajemmat toimivaltuudet hallinnonalojen välisten ja hallinnonalojen sisäisten toimivaltariitojen ja toimivaltaa koskevan epätietoisuuden ratkaisemiksi. Lisäksi poikkeusoloissa on tarve nopeasti ratkaista myös muulle hallintoviranomaiselle tai toimintayksikölle kuuluvia toimivalta- tai tehtäväristiriitoja sellaisissa tilanteissa, joihin ei ole normaaliolojen säännöksiä. Asetusta on tarkoitus soveltaa 11.3.2021 alkaen. Asetus on voimassa 30.4.2021 asti.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen