Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/36

« Tasavallan presidentin esittely 26.3.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain sekä laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 10/2021 vp; EV 16/2021 vp)

HE 10/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Sini Wirén, Yksikön johtaja, viestintäneuvos p.029 5342532
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, lain laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä lain liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain sekä laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen