Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/119

« Tasavallan presidentin esittely 9.4.2021 16.15

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamiseksi (HE 135/2020 vp; EV 19/2021 vp)

HE 135/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, p. 029 5150176

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamiseksi ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki rikoslain 1 ja 34 a luvun muuttamisesta
 2. Lag om ändring av 1 och 34 a kap. i strafflagen
 3. Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta
 4. Lag om ändring av 10 kap. i tvångsmedelslagen
 5. Laki poliisilain 5 luvun muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 5 kap. i polislagen
 7. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 4 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 1 kap. 4 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
 9. Laki lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 3 § i lagen om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet
 11. Laki rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 6 b § i straffregisterlagen
 13. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
 15. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 80 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 80 § i lagen om offentlig upphandling och koncession
 17. Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 84 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 84 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.