Valtioneuvoston periaatepäätös LVM/2021/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.5.2021 10.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös logistiikan digitalisaatiosta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Maria Rautavirta, Yksikön johtaja, liikenneneuvos p.029 5342564
Asia
Valtioneuvoston periaatepäätös perustuu hallitusohjelmaan kirjattuun tavoitteeseen lisätä Suomen tunnettuutta teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä muun muassa kehittämällä säädösympäristöä ja hallintoa siten, että ne mahdollistavat digitalisaation ja kestävän kehityksen sekä laajan kokeilukulttuurin. Lisäksi tavoitteena on, että liikenteen digitalisaation, palveluistumisen ja yhteiskäytön mahdollisuudet käytetään täysimittaisesti järjestelmän kehittämiseksi, päästöjen vähentämiseksi ja saavutettavuuden parantamiseksi. Näitä hallitusohjelman kirjauksia toteutetaan logistiikan digitalisaation periaatepäätöksellä sekä sen toimeenpanolla. Periaatepäätöksessä linjataan keskeisistä valtioneuvoston toimista logistiikan digitalisaation strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Siinä kootaan yhteen myös ne logistiikan digitalisaatioon liittyvät toimenpiteet, jotka sisältyvät muihin keskeisiin ministeriön ohjelmiin kuten fossiilittoman liikenteen tiekarttaan, Liikenne 12 -ohjelmaan ja ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaan. Periaatepäätöksen vaikuttavuutta tullaan mittaamaan ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen logistiikan digitalisaatiosta (RV)
Vaikutukset
Periaatepäätöksen tavoitteena on vauhdittaa logistiikka-alan digitalisoitumiskehitystä ja datan hyödyntämistä sekä saavuttaa näiden avulla tehokkuus, turvallisuus- ja kestävyyshyötyjä. Periaatepäätöksen toimia toteutetaan valtion budjettiraamien sekä olemassa olevien määrärahojen puitteissa. Määrärahalisäyksiä tai muita budjettivaikutuksia vaativista toimenpiteistä päätetään erikseen valtiontalouden kehyksissä ja vuosittaisissa talousarvioissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen