Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/101

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta (HE 176/2020 vp, EV 34/2021 vp)

HE 176/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Hanna Laurila, Hallitusneuvos p.029 5342025
Asia
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lausumat: 1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto arvioi ja toteuttaa viipymättä kaikki lainsäädännölliset ja muut toimenpiteet, jotka tarvitaan taksipalvelujen saatavuuden parantamiseksi eri alueilla. 2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto käynnistää ja toteuttaa viipymättä lainsäädäntöhankkeen ja muut tarvittavat toimenpiteet julkisesti tuettujen kuljetusten kehittämiseksi ja nykyisten haasteiden ratkaisemiseksi yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja lain tieliikennelain 155 ja 171 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäviksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen