Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/177

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

a) Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 3/2021 vp; EV 24/2021 vp) b) eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 3/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Hannu Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162478
Asia
1. Eduskunta edellyttää, että maa- ja metsätalousministeriö tiukentaa elintarvikkeiden merkitsemisvaatimuksia, jotka koskevat alkuperämerkintöjä, ja tehostaa valvontaa sekä sanktioita valiokunnan mietinnössä esitetyn mukaisesti ja tuo tarvittavat säädösmuutokset eduskunnan käsiteltäväksi vuoden 2022 aikana. Suomen on haettava poikkeamista EU-lainsäädännöstä, mikäli säädösten muuttaminen ei muutoin ole mahdollista. 2. Eduskunta edellyttää, että maa- ja metsätalousministeriö helpottaa ja parantaa pienteurastamojen toimintaedellytyksiä sekä tilateurastusta valiokunnan mietinnössä esitetyn mukaisesti ja tuo tarvittavat säädösmuutokset eduskunnan käsiteltäväksi vuoden 2022 aikana. Suomen on haettava poikkeamista EU-lainsäädännöstä, mikäli säädösten muuttaminen ei muutoin ole mahdollista.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa elintarvikelain ja lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2021 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen