Hallituksen kertomus VNK/2021/44

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Hallituksen vuosikertomus 2020

ED 2/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen vuosikertomuksen perustuslain 46 §:ssä säädettynä kertomuksena hallituksen toiminnasta, valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta sekä niistä toimista, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt. Hallituksen vuosikertomuksesta säädetään tarkemmin valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 9 a §:ssä sekä valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 17 ja 18 §:ssä. Säädöstasolla kertomuksen sisältöä määrittävät erityisesti valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) vaatimukset. Hallituksen vuosikertomus 2020 koostuu varsinaisesta kertomuksesta ja sitä täydentävistä liitteistä: Liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset Liite 2 Tilinpäätöslaskelmat Liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta Liite 4 Valtion yhtiöomistus Hallituksen vuosikertomus sisältää vuoden 2020 hallitusten kokoonpanot, keskeiset tunnusluvut hallituksen työskentelystä, ministerien työnjaot, vuoden 2020 koronavirustilannetta kuvaavan jakson sekä tietoa lainvalmistelusta valtioneuvostossa. Kertomuksessa esitetään katsaus kestävän kehityksen tilasta Suomessa sekä siinä kuvataan hallitusohjelman jäsennyksen mukaisesti hallituksen keskeiset politiikkakokonaisuudet. Kertomuksessa on valtiokokonaisuuden taloudellista asemaa selvittävä katsaus, jossa on kootusti tietoa valtion talousarviotalouden sekä valtion liikelaitosten ja rahastojen tuotoista, kuluista ja varallisuusasemasta. Kertomus sisältää tiedot myös valtiokokonaisuuden taseen ulkopuolisista vastuista. Lisäksi käsitellään tarkemmin mm. valtion talousarviota, kehyksiä EU:n ja Suomen välisiä rahavirtoja. Selvitykset annetaan myös valtionvelasta, valtiontalouden riskeistä sekä verotuksesta. Kertomuksessa on myös katsaukset valtion henkilöstöön, toimitiloihin, ICT-hankkeisiin ja valtion yhtiöomistukseen. Kertomuksessa tarkastellaan lyhyesti myös kuntataloutta sekä työeläkelaitoksia ja muita sosiaaliturvarahastoja. Kertomuksen liitteessä 1 ovat ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset, jotka kukin ministeriö on toimittanut vuosikertomuksen valmistelua varten. Kuvaus sisältää myös valtion talousarviossa esitettyjen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutumisen arvioinnin sekä arvion kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisesta hallinnonalalla. Liitteessä on myös tiedot valtion liikelaitoksista ja valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista. Kertomuksen liite 2 sisältää Valtiokonttorissa laaditun ehdotuksen valtion tilinpäätökseksi, joka sisältää valtion talousarvion toteutumalaskelman, valtion tuotto- ja kululaskelman ja taseen, valtion rahoituslaskelman sekä laskelmia täydentävät liitteet. Lisäksi mukana ovat liikelaitosten sekä talousarvion ulkopuolisten rahastojen tuloslaskelmat ja taseet samoin kuin tiedot näiden pitkäaikaisista sitoumuksista. Liitteessä on myös tilintarkastamattomat valtion kokonaislaskelmat sisältäen tuotto- ja kululaskelman ja taseen sekä niitä koskevat lisätiedot. Valtioneuvosto hyväksyy valtion tilinpäätöksen osana hallituksen vuosikertomusta. Kertomuksen liitteessä 3 selostetaan valiokunnittain toimenpiteet, joihin hallitus on ryhtynyt kertomusvuoden aikana eduskunnan vireillä olevien lausumien ja kannanottojen johdosta. Kertomuksen liite 4 sisältää tarkemman selvityksen valtion yhtiöomistuksesta.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle Hallituksen vuosikertomuksen vuodelta 2020 (RV)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen