Hallituksen esitys STM/2021/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 72/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Joni Rehunen, Erityisasiantuntija p.029 5163435
Asia

Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain voimassaoloa siten, että se olisi voimassa 30.9.2021 saakka. Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi väliaikaisia muutoksia, joiden tavoitteena on yksinkertaistaa eräissä tilanteissa työttömyysturvan säännöksiä ja näin keventää etuushakemuksen käsittelyn edellyttämää työmäärää. Ehdotettavat muutokset koskevat eräitä työttömyysetuuden sovittelutilanteita ja työttömyysetuuden maksamista ilman päätöstä. Työttömyysetuutta voitaisiin väliaikaisesti edelleen maksaa hakemuksen perusteella ennakkona enintään kuudelta kuukaudelta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti jatkettavaksi työttömyysetuuden sovittelun korotettua suojaosaa eli sitä osuutta ansioista, jota ei huomioida maksettaessa soviteltua työttömyysetuutta. Samoin ehdotetaan jatkettavan väliaikaista poikkeusta liikkuvuusavustuksen kokoaikatyön työmatkaa koskevaan avustuksen edellytykseen. Esitys liittyy valtion vuoden 2021 kolmanteen lisätalousarvioon. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Väliaikaisten muutosten voimassaolon jatkaminen syyskuun loppuun asti lisäisi etuusmenoa arviolta 19,4 miljoonalla eurolla, josta valtion osuus 13 miljoonalla euroa. Ehdotetut muutokset lisäävät valtion rahoitusosuutta työttömyysturvamenoista seuraavasti - Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta mom. 33.20.50 lisäystä 6,0 miljoonaa euroa - Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta mom. 33.20.52 lisäystä 7,0 miljoonaa euroa
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen