Hallituksen esitys OM/2021/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2021 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta

HE 82/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Jasmiina Jokinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150078
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vanhusasiavaltuutetusta. Esitys perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan. Vanhusasiavaltuutettu olisi itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävänä olisi edistää ikääntyneiden oikeuksien toteutumista. Vanhusasiavaltuutettu ei ratkaisisi yksittäistapauksiin liittyviä kanteluita, vaan valtuutetun tehtävät painottuisivat ikääntyneiden aseman ja oikeuksien toteutumisen seurantaan ja arviointiin sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Vanhusasiavaltuutettu sijaitsisi hallinnollisesti yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä, mutta olisi toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Esitys liittyy valtion vuoden 2021 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi vanhusasiavaltuutetusta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Vanhusasiavaltuutetun toimintaan on Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2020–2023 varattu kehysrahoituksena 500 000 euroa vuodesta 2021 lukien. Oikeusministeriön hallinnonalalle syntyisi vanhusasiavaltuutetun tehtävän perustamisen vuoksi 500 000 euron vuosittainen lisäkustannus momentille 25.01.03 Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot. Vuosi 2021 olisi vain puolikas toimintavuosi, joten kulut olisivat pienemmät. Vanhusasiavaltuutetun toimintaan puolen vuoden ajan arvioidaan tarvittavan 250 000 euroa. Esityksestä tältä osin aiheutuviksi arvioidut kustannukset katetaan nykyisen kehysmäärärahatason puitteissa. Mahdollisesti tarvittavista lisäresursseista ja määrärahan kohdentamisesta päätetään normaaliin tapaan valtion talousarviota koskevin päätöksin. Vanhusasiavaltuutettu päättäisi itsenäisesti toimintaansa annetun rahoituksen käytöstä, joten toimintamenojen yksityiskohtainen arviointi ei ole mahdollista. Vanhusasiavaltuutetun ja tämän henkilöstön palkkakustannusten arvioidaan olevan vuodessa noin 210 000 – 330 000 euroa. Toimitilakulujen arvioidaan olevan vuositasolla noin 30 000 euroa, ICT-kustannusten noin 10 000 euroa ja muiden tavanomaisen toiminnan kustannusten noin 25 000 euroa. Lisäksi selvitysten teettämisestä, julkaisuista, tilaisuuksien järjestämisestä, käännöksistä ja muista vastaavista palveluista arvioidaan aiheutuvan noin 50 000–100 000 euron ja viestinnästä noin 10 000 euron vuotuiset kustannukset. YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET: Ehdotuksen arvioidaan parantavan ikääntyneiden asemaa ja edistävän ikääntyneiden oikeuksien toteutumista. Vanhusasiavaltuutettu voisi vaikuttaa havaitsemiinsa epäkohtiin osallistumalla aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen