Hallituksen esitys TEM/2021/97

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

HE 97/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Mikko Huuskonen, Teollisuusneuvos p.+35 8295063732
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annettua lakia. Esityksen mukaan yritysten määräaikaisen kustannustuen myöntämistä voitaisiin laissa mainituin edellytyksin jatkaa Suomessa toimiville yrityksille COVID-19 -pandemiasta aiheutuvien liiketoiminnan yleisten vaikeuksien helpottamiseksi. Valtiokonttori jatkaisi kustannustuen myöntävänä viranomaisena. Lain tavoitteena on yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen COVID-19 -pandemian aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa sekä konkurssiin ajautuvien yritysten määrän vähentäminen järjestämällä yrityksille lisäaikaa toiminnan ja kustannusten sopeuttamiseen COVID-19 -pandemian aiheuttaman kriisin pitkityttyä ja tartunta-aaltojen palattua. Lailla tarkennettaisiin kustannustuen myöntämisen ja kohdentamisen kriteerejä, tuettaviksi hyväksyttäviä kuluja sekä tukikautta ja liikevaihdon vertailukautta koskevia säännöksiä. Lain mukainen kustannustuen hakukausi alkaisi elokuussa, ja päättyisi 30.9.2021. Lisäksi ehdotetaan, että keskisuurille ja suurille yrityksille maksettaisiin korvausta siitä, että ne ovat joutuneet sulkemaan toimitilojaan lain tai viranomaisen määräyksen johdosta. Lakiesityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi tukiohjelma, joka perustuu EU:n tilapäisten valtiontukipuitteiden 3.12. jaksoon. Uusi puite olisi käytössä keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvauksessa ja kustannustuen osalta yrityksille, joiden aiempi tukikiintiö on täynnä. Tukiohjelmassa tuen enimmäismäärä on 10 000 000 euroa. Uuden oikeusperustan käyttö edellyttää EU:n komission hyväksymisen. Esitys liittyy valtion vuoden 2021 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana, kun EU:n komission hyväksyntä tukiohjelmalle on saatu.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Kustannustuen neljännen hakukauden arvioitu kustannusvaikutus on 200 miljoonaa euroa. Kustannusta on pyritty arvioimaan pohjautuen kustannustuen toisella kierroksella tukeen oikeutettujen ja tukea hakeneidenyritysten määrään ja viimeisimpiin saatavilla oleviin arvonlisäverotietoihin. Lopullinen tukisumma voi poiketa tästä arviosta hyvin merkittävästi. Arviossa on pyritty huomioimaan se, että kaikki yritykset eivät hae tukea, vaikka olisivat siihen oikeutettuja. Vuoden 2021 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen ehdotetaan momentille 32.40.43 (Yritysten kustannustuki) 200 miljoonan euron määrärahalisäystä, josta noin 169 miljoonaa euroa katetaan uudelleenbudjetoimalla vuoden 2020 talousarviossa momentilla 32.30.30 (Valtionavustus kunnille yksinyrittäjien tukemiseen) käyttämättä jäänyt määräraha. Keskisuurille ja suurille yrityksille toimitilojen sulkemisesta maksettavien korvausten suuruudeksi arvioidaan 23 miljoonaa euroa. Arvio on tehty pohjautuen tietoihin yrityksistä, joiden päätoimiala on ravitsemistoiminnan, urheilutoiminnan sekä huvi- ja virkistyspalveluiden, kylpylaitosten, saunojen ym. palveluiden toimialoilla. Lopullinen tukisumma voi poiketa tästä arviosta mm. niiden yritysten osalta, joiden päätoimiala on muu kuin edellä mainittu, mutta joilla on toimintaa sulun piirissä. Menoarvio on jo huomioitu vuoden 2021 ensimmäisessä ja toisessa lisätalousarvioesityksessä momentille 32.40.43 (Yritysten kustannustuki) ehdotetussa määrärahassa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen