Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2020/92

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.00

Sisäministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta (HE 206/2020 vp; EV 81/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 206/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Marja-Leena Härkönen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488297
Asia
1. Eduskunta edellyttää, että sisäministeriö selvittää oikeudelliset ja muut edellytykset lainmuutokselle, jolla passirekisteriin tai henkilökorttirekisteriin talletettujen sormenjälkien käyttäminen olisi mahdollista ainakin kaikkein törkeimpien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi, joko osana poliisin henkilötietolainsäädännön toimeenpanoa koskevaa selvitystä tai antaa hallintovaliokunnalle asiasta erillisen selvityksen viimeistään syysistuntokauden 2022 alkuun mennessä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain henkilökorttilain muuttamisesta, lain passilain muuttamisesta, lain henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n muuttamisesta sekä lain ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 2 päivänä elokuuta 2021 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen