Valtioneuvoston asetus STM/2021/118

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.11.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Mari Leinonen, Hallitussihteeri p.029 5163509
Asia
Ehdotuksessa esitetään muutettavaksi asbestityön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:ää. Pykälän 2 momentissa säädetään työsuojeluviranomaiselle asbestipurkutyölupaa edellyttävästä asbestipurkutyöstä tehtävään ennakkoilmoitukseen sisällytettävistä tarpeellisista tiedoista. Ehdotettu asetuksen muutos johtuu tarpeesta nostaa lain tasolle asetuksesta poistettavaksi ehdotettavat 9 §:n 2 momentin kohdat, jotka koskevat työntekijöiden nimiä, työntekijöiden terveyden sopivuutta asbestitöihin, viimeisimmän työntekijälle tehdyn terveystarkastuksen suorittamispäivämäärää sekä tarkastuksen voimassaoloa. Kyseinen lakitasoinen muutos on jo hyväksytty. Valtioneuvoston asetuksen tasolta poistettaviksi ehdotetut säännökset tulevat lain tasolla voimaan samaan aikaan kuin ehdotettu asetus. Muulta osin ilmoitusvelvollisuuden sisältö jäisi asetustasolla ennalleen. Lisäksi pykälän 2 momentin johdantokappaleeseen lisättäisiin viittaus työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 48 §:n 2 momenttiin. Asbestityöstä tehtävän ennakkoilmoituksen sisältöä koskeva sääntely on nostettava lain tasolle, koska nykyinen säädöstaso ei ole työntekijöiden terveydentilaa koskevien henkilötietojen käsittelyn kannalta riittävä. Asbestipurkutyön ennakkoilmoituksen sisältövaatimukset pysyisivät asiasisällöltään ennallaan. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.11.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen asbestityön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä, joten asetusehdotuksella ei ole merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen