Valtioneuvoston asetus OKM/2021/44

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

1) Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ministeri
Jussi Saramo
Esittelijä
Piritta Sirvio, Hallitusneuvos p.+35 8295330238
Asia
Ammatillisesta koulutuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen lisättäisiin säännös, jossa säädettäisiin ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueen suorittamiseksi tarvittavan opetuksen ja ohjauksen määrän arvioinnin lähtökohtana käytettävästä tuntimäärästä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022. Lisäksi muutettaisiin ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöstä siten, että asetusmuutos tulisi 1.8.2021 sijasta voimaan vasta 1.8.2022. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 23.6.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja asetuksen ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetuilla asetuksilla ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Ehdotettu opetuksen ja ohjauksen määrän arviointia koskeva säännös parantaisi opiskelijan oikeusturvaa saada tarvittava määrä opetusta ja ohjausta. Ehdotetulla säännöksellä ei olisi yleisellä tasolla merkittävää vaikutusta koulutuksen järjestäjien toimintaan, sillä nykyisinkin opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä riittävä määrä opetusta ja ohjausta tutkinnon perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen