Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/144

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.00

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta (HE 226/2020 vp; EV 97/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 226/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Lena Andersson, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150244
Asia
Eduskunta edellyttää, että viipymättä selvitetään ja arvioidaan lainsäädännön muutostarpeet maalittamiseen puuttumisen tehostamiseksi rikosoikeudellisin keinoin sekä valmistellaan tarvittavat lakiehdotukset ja ohjeet niin, että maalittamisen uhrin asemaa vahvistetaan.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2021 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen