Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2021/29

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.6.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 91/2021 vp; EV 92/2021 vp)

HE 91/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Laura Hansén, Hallitusneuvos p.+35 8295330098
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yliopistolain 39 ja 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lain ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen