Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2021/13

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.7.2021 13.00

Ympäristöministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 40/2021 vp; EV 112/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 40/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Jussi Kauppila, Hallitussihteeri p.029 5250085
Asia
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lausumat: 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus toteuttaa järjestelmällisen arvioinnin lain toimivuudesta keskittyen erityisesti yhdyskuntajätteen kierrätysasteen, jätteenkuljetuksen hintojen sekä pienten ja keskisuurten yritysten kilpailuaseman kehittymiseen esittäen valiokunnalle arvioinnin tulokset vuoden 2025 loppuun mennessä. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuudet säätää kevyempi, erityisesti jätteeksi luokittelun päättymiseen sovellettava uusi menettely, jossa toimivalta keskitetään yhdelle viranomaiselle. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa riittävän tuen hallituksen esityksessä mainitulle toimeenpanohankkeelle, jonka tarkoituksena on edistää kuljetusten kilpailuttamista jätelain 36 §:n mukaisesti siten, että myös pienemmät kuljetusyritykset voivat osallistua kilpailutuksiin ja saada kuljetusurakoita. Toimeenpanohanke on toteutettava tiiviissä yhteistyössä ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, kuljetusyritysten, kuntien ja niiden jätelaitosten välillä. 4. Eduskunta edellyttää, että hallitus tukee hankintaosaamisen kehittämistä ja parhaiden käytäntöjen tehokasta jakamista osana edellä mainittua toimeenpanohanketta tavoitteena varmistaa myös pienten ja keskisuurten yritysten kilpailuaseman turvaaminen.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain jätelain muuttamisesta, lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta, lain kemikaalilain muuttamisesta, lain rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta sekä lain elintarvikelain 83 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 19 päivänä heinäkuuta 2021 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen