Valtioneuvoston asetus OM/2021/104

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.8.2021 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Hallitusneuvos Päivi Tiainen-Hyrkäs, p. +358 295 150 262

Asia

Oikeusapulain 17 a § yksityisen avustajan palkkiosta kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa on kumottu lailla 738/2021. Lain tultua voimaan 1.8.2021 kumoutuivat sen nojalla annetut oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (290/2008) kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa maksettavia asiakohtaisia palkkioita koskevat säännökset. Asetuksen selkeyden ja luettavuuden vuoksi valtioneuvoston asetusta muutetaan niin, että asetuksen 7 a § kumotaan ja kaikki viittaukset 7 a §: n mukaiseen asiakohtaiseen palkkioon poistetaan asetuksesta. Asetus on muutosten jälkeen saman sisältöinen, kuin se oli ennen asetuksen muutoksia 761/2016 ja 816/2018, joilla säädettiin asiakohtaisista palkkioista kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan syyskuun 1 päivä 2021. Voimaantulosäännös on samanlainen kuin laissa 738/2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vaikutukset

Kyse on teknisistä oikeusapulain 17 a §:n kumoamiseen liittyvistä muutoksista asetukseen eikä niillä ole uusia taloudellisia vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.