Valtioneuvoston asetus OM/2021/106

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.8.2021 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Riitta Haapasaari, p. +358 295 150 139

Asia

Ehdotetussa asetuksessa vahvistettaisiin tulonsaajien keskimääräisiin ansiotuloihin perustuva euromäärä, jota voitaisiin käyttää vahinkoa kärsineen oletettuna ansiotulona määrättäessä ansiomenetyskorvausta vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2 b §:n nojalla. Asetuksen mukaista ansiotuloa voitaisiin käyttää ansionmenetyskorvauksen perustana, kun henkilövahingon johdosta pysyvästi ja täydellisesti työkykynsä menettänyt ei ollut vahingon tapahtuessa täyttänyt 18 vuotta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 31.8.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.