Hallituksen esitys LVM/2021/98

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.9.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 149/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Juha Tervonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342070
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Väylämaksu on kannettu puolitettuna vuosina 2015–2021. Puolituksen voimassaoloa ehdotetaan jatkettavan vielä vuosille 2022 ja 2023. Toimenpiteellä pyritään kompensoimaan kauppamerenkululle ja ulkomaankaupalle aiheutuneita tulojen menetyksiä ja kannattavuushaasteita palauduttaessa taloudellisesti epävarmoista olosuhteista ja tuetaan Suomen kilpailukykyä sekä osaltaan tuetaan kauppamerenkulun toimivuutta. Esitys liittyy vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esityksen odotettavissa olevat taloudelliset vaikutukset valtiolle muodostuvat saamatta jäävästä väylämaksutulosta vuosina 2022 ja 2023 (TA2022, tulomomentti 11.19.06). Summa on arviolta 36 miljoonaa euroa per vuosi. Arvio perustuu vuosina 2015–2020 puolitettuna kannetun väylämaksun toteutuneeseen tulokertymään ja osittain kattamatta jääneisiin rannikon kauppamerenkulun väylänpidon, jäänmurron, alusliikenteen ohjauksen ja merenmittauksen kustannuksiin. Arvioon liittyy epävarmuutta sen suhteen, kuinka paljon alusliikennettä jää toteutumatta ja väylämaksutuloja jää kertymättä Covid-19-tartuntatautiepidemiasta aiheutuneen kansainvälisen kuljettamisen ja matkustamisen vähenemisen vuoksi ja kuinka kauppamerenkululle tarjottujen palvelujen kustannukset kehittyvät. Elpymisen myötä alusliikenne ja väylämaksutulot voivat myös lisääntyä valtiontaloudellista vajetta supistaen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen