Hallituksen esitys OKM/2021/58

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.9.2021 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

HE 148/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Kirsi Lamberg, Hallitusneuvos p.+35 8295330397
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia. Laissa säädettäisiin varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeudesta tarvitsemaansa tukeen sekä varhaiskasvatuksessa annettavan tuen rakenteesta. Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman kirjauksiin, että varhaiskasvatukseen kehitetään kolmiportaisen tuen malli. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Varhaiskasvatuksen tuesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtiontalousarvion momentilta 28.90.30. Vuonna 2022 kuntien peruspalveluiden momentilta osoitetaan kunnille 6,250 miljoonaa euroa. Lain voimaantulovuonna kustannuksista korvataan 5/12, koska laki ehdotetaan tulevaksi voimaan elokuun alusta alkaen. Vuodesta 2023 alkaen kunnille ehdotetaan osoitettavaksi momentilta 15,0 miljoonaa euroa. Kyseessä pysyvä määräraha.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen