Hallituksen esitys SM/2021/77

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.9.2021 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta

HE 124/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Sanna Leinonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488458
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahankeräyslakia siten, että lain soveltamisalasäännökseen lisättäisiin uusi kohta, jolla niin sanotut vapaaehtoiset päästökompensaatiopalvelut rajattaisiin rahankeräyslain soveltamisalan ulkopuolelle. Soveltamisalarajoituksen mukainen toiminta olisi mahdollista rahankeräyslain sääntelyn ulkopuolisena toimintana erilaisille toimijoille riippumatta palveluntarjoajan oikeudellisesta muodosta. Esityksellä selkeytettäisiin vapaaehtoisen päästökompensaatiotoiminnan suhdetta rahankeräyslakiin. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian syksyllä 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen