Valtioneuvoston kirjelmä VM/2021/121

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.9.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 910/2014 muuttamisesta eurooppalaisen digitaalisen identiteetin kehyksen vahvistamisen osalta

U 41/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Maarit Huotari, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530518
Asia
Asetusehdotuksella (COM (2021) 281 final) muutettaisiin sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annettua EU-asetusta (eIDAS-asetus). Ehdotuksessa luodaan yhteinen lainsäädäntökehikko eurooppalaiselle digitaalisen identiteetin lompakkosovellukselle. Lisäksi siinä esitetään muutoksia jäsenvaltioiden ilmoitusmenettelyyn sähköisen tunnistamisen järjestelmistä ja lisätään uusia luottamuspalveluita asetuksen soveltamisalaan. Asetusehdotus koskee myös sähköisten tunnistamisjärjestelmien sertifiointia.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
Komissio arvioi jäsenvaltiolle aiheutuvien taloudellisten vaikutusten riippuvan siitä, tuottavatko ne itse digitaalisen lompakkosovelluksen vai luottavatko ne toisen tahon tuottamaan sovellukseen. Lompakkosovelluksen toteutus- ja käyttökustannusten arvioidaan olevan merkittäviä. Lisäksi jäsenvaltioille aiheutuu kustannuksia sähköisen tunnistamisen järjestelmän ilmoittamisesta, johon sääntely jatkossa velvoittaisi. Ehdotus muuttaisi todennäköisesti merkittävästi vahvan sähköisen tunnistamisen toimintaympäristön liiketoimintaperusteita. Kansallisesti on lisäksi vireillä hanke, jossa valmistellaan ratkaisua digitaalisen identiteetin hyödyntämiseksi. Ehdotuksessa omaksuttu lähtökohta yhdessä samanaikaisen kansallisen kehitystyön kanssa voi aiheuttaa kustannusten ja kehitystyön päällekkäisyyttä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen