Hallituksen esitys OM/2021/118

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.9.2021 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

HE 123/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Jasmiina Jokinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150078
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annettua lakia siten, että yhdenvertaisuusvaltuutetun uudeksi tehtäväksi säädettäisiin toimiminen naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijana. Esitys perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan. Esityksen tavoitteena on perustaa itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä. Raportoija seuraisi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa, kansallisen lainsäädännön toimivuutta ja kansainvälisten velvoitteiden toteutumista. Raportoija myös seuraisi ja arvioisi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tarkoitettuja toimintaperiaatteita ja toimia. Tehtävän hoitamiseksi yhdenvertaisuusvaltuutettu tekisi aloitteita, antaisi lausuntoja ja neuvoja ja voisi laatia ja teettää selvityksiä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toisi raportoijana tekemiään havaintoja esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä kertomuksissaan valtioneuvostolle ja eduskunnalle. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei raportoijan tehtävässä käsittelisi kanteluita. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävän perustamiseen on 7.10.2019 annetussa julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2020–2023 varattu kehysrahoituksena 200 000 euroa vuodesta 2020 lukien. Aluksi määräraha on kohdistettu raportoijan tehtävän valmisteluun. Valtion vuoden 2022 talousarvioesityksessä ehdotetaan 200 000 euron määräraha momentille 25.01.03 (Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot) kattamaan naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävästä aiheutuvat kustannukset yhdenvertaisuusvaltuutetulle. Kustannukset sisältävät palkkakustannusten lisäksi muita kustannuksia (toimitila-, ICT- ja muut toiminnan tavanomaiset kustannukset). Kyse on pysyvästä tehtävästä. Esityksestä aiheutuviksi arvioidut kustannukset katetaan nykyisen kehysmäärärahatason puitteissa. Mahdollisesti tarvittavista lisäresursseista ja määrärahan kohdentamisesta päätetään normaaliin tapaan valtion talousarviota koskevin päätöksiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen