Hallituksen esitys VM/2021/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.9.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle rahoitusmarkkinalainsäädännön muuttamiseksi covid-19-pandemiasta toipumiseksi

HE 126/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Jonna Kuparinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530182
Asia

EU-säädökset, jotka koskevat erityisesti rahoitusvälineiden markkinat II -direktiiviä, arvopaperistamisasetusta ja vakavaraisuusasetusta. Säädökset eivät sisällä kansallista liikkumavaraa. Ehdotuksessa ehdotetaan EU:n joukkorahoitusasetuksen ja sijoituspalvelunlain suhteen selkiyttämistä sekä toimivaltaisen viranomaisen toimivaltuuksien määrittelyä. Lisäksi arvopaperimarkkinalakiin ehdotettu muutos selkeyttäisi liikkeeseenlaskijan velvollisuutta julkistaa tilintarkastajan lausunto komission teknisen sääntelystandardin mukaisesta tilinpäätöksestä.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen rahoitusmarkkinalainsäädännön muuttamiseksi covid-19-pandemiasta toipumiseksi
Vaikutukset
EU:n pääomamarkkinoiden elpymispaketin sisältämät EU-säädökset mahdollistavat vapaaehtoista liikkumatilaa sijoituspalveluyrityksille, pörssiyhtiöille ja luottolaitoksille. Ehdotusten vaikutukset riippuvat yritysten halukkuudesta hyödyntää poikkeuksia. Arvopaperimarkkinalakiin ehdotettu muutos ei aiheuta lisäkustannuksia liikkeeseenlaskijoille.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen