Valtioneuvoston asetus OKM/2021/53

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.9.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

1) Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 14 ja 18 §:n muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Kirsi Lamberg, Hallitusneuvos p.+35 8295330397
Asia
Esitysperusopetusasetuksen 18 §:n muuttamiseksi liittyy hallituksen toimenpideohjelmaan kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi. Perusopetusasetukseen ehdotetaan muutettavaksi siten, että perusopetuslain 36 §:n 1 momentissa tarkoitetusta jälki-istunnosta, pykälän 2 momentissa tarkoitetusta oppilaan määräämisestä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, ja pykälän 4 momentissa tarkoitetusta tehtävien suorittamisesta työpäivän päätyttyä päättäisi koulun opettaja tai rehtori. Opetuksen turvallisuuden takaamiseksi toimivalta edellä mainituissa asioissa ehdotetaan laajennettavaksi myös koulun rehtorille. Perusopetusasetuksen 14 §:ään ehdotetaan tehtäväksi perusopetuslain (1116/2020) ja oppivelvollisuuslain (1214/2020) muuttamisesta johtuva teknisluoteinen muutos. Valtioneuvoston asetukset ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.10.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen perusopetusasetuksen 14 ja 18 §:n muuttamisesta sekä asetuksen perusopetusasetuksen 14 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetulla muutoksilla pyritään selkeyttämään sääntelyä ja helpottamaan käytännön koulutyötä. Ehdotetulla sääntelyllä tavoitteena on osaltaan turvata turvallista oppimisympäristöä siten, että häiritsevään käyttäytymiseen voidaan puuttua oikea-aikaisesti. Muutos mahdollistaa, että kaikilla koulun opettajilla ja rehtorilla on toimivalta puuttua häiritsevään käyttäytymiseen koulun työpäivien aikana.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen