Hallituksen esitys OKM/2021/55

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.9.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 127/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Kirsi Lamberg, Hallitusneuvos p.+35 8295330397
Asia
Laeissa ehdotetaan muutettavaksi kurinpitoa koskevia säännöksiä, jotta kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan voitaisiin puuttua oikea-aikaisesti, vahvistaa oppilaan oikeusasemaa ja turvata kaikkien koulussa toimivien turvallinen oppimisympäristö. Hallituksen esitys on osa valtioneuvoston toimenpideohjelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi. Perusopetuslain ja lukiolain muutoksenhakua koskevaan sääntelyyn esitetään tehtäväksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetusta laista johtuvat muutokset. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esitys liittyy valtion vuoden 2022 täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Opetuksesta epäämisen aikana tehtävän suunnitelman laatimisen kustannusvaikutus olisi 350 000 euroa vuodessa. Esi- ja perusopetuksen osalta kustannukset maksetaan osana kuntien peruspalveluiden valtionosuutta momentilta 28.90.30 vuodesta 2022 alkaen. Toisen asteen osalta kustannusvaikutus olisi 15 000 euroa. Ehdotetut muutokset eivät aiheuta uusia lisämäärärahatarpeita valtiontalouden kokonaisuuteen. Esi- ja perusopetuksen osalta uudistuksen rahoittamiseksi tehdään tarvittavat siirrot opetus- ja kulttuuriministeriön momentilta 29.10.20. kuntien peruspalveluiden valtionosuusmomentille 28.90.30. Talousarvioon tarvittavat korjaukset tehdään täydentävän talousarvion yhteydessä siten, että vuodelle 2022 siirretään 5/12 määrärahasta eli noin 146 000 euroa, koska uudistus tulee voimaan elokuussa 2022. Vuodesta 2023 alkaen määräraha siirretään osana julkisen talouden suunnitelmaa. Toisen asteen osalta lisämäärärahaa taikka sisäisiä siirtoja ei esitetä, koska muutoksen vaikutuksen järjestäjää kohti katsotaan olevan vähäinen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen