Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2021/109

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävän lentoliikenteen tasapuolisuuden varmistamisesta (uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön edistäminen Euroopan unionin alueella) EU/2021/0801

U 50/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Janne Mänttäri, Hallitusneuvos p.029 5342569
Asia
Osana 55-valmiuspakettia komissio antoi asetusehdotuksen uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön edistämisestä (ReFuelEU Aviation). Ehdotuksen tavoitteena on luoda harmonisoitu sääntely uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöön sekä jakeluun EU:n alueella. Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että lentoliikenteen pitkään jatkunut päästöjen kasvu päättyy ja toimialan kehitys tukee EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista. Komission tavoitteena on myös edistää lentoliikenteen tasapuolista kilpailuasetelmaa ottamalla käyttöön harmonisoidut uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttövelvoitteet EU:n alueella. Asetusehdotuksessa säädettäisiin erityisesti lentopolttoaineen jakelijoihin kohdistuva uusiutuvien lentopolttoaineiden sekoitevelvoitteesta sekä lentoyhtiöihin kohdistuva uusiutuvan lentopolttoaineen käyttövelvoitteesta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Komission säädösehdotus on suoraan sovellettava asetus. Jäsenvaltioiden edellytetään nimeävän toimivaltainen viranomainen asetuksen toimeenpanoa, valvontaa ja hallinnollisten seuraamusten määräämistä varten. Tämä tulee todennäköisesti edellyttämään kansallisen lainsäädännön valmistelua. Komissio ehdottaa harmonisoivaa sääntelyä, mikä voi vaikuttaa kansallisten kunnianhimoisempien päästötavoitteiden käyttöönottoon. Asetuksella lisättäisiin pitkäjänteisesti ja erityisesti vuodesta 2035 lähtien merkittävästi uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöä EU:n laajuisesti. Uusiutuvilla lentopolttoaineilla voidaan polttoaineesta riippuen vähentää jopa 80-100 % lentämisen elinkaarilaskettuja hiilidioksidipäästöjä, joten ehdotuksen mukaisilla velvoitteilla voidaan merkittävästi vähentää lentämisen päästöjä. Komission arvion mukaan elinkaarilasketut hiilidioksidipäästöt vähenisivät perusennusteeseen verrattuna 60-61 % vuoteen 2050 mennessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen