Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2021/110

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden käytöstä meriliikenteessä (FuelEU Maritime)

U 51/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Laura Sarlin, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342063
Asia
Ehdotetulla asetuksella (COM(2021) 562 final) pyritään lisäämään uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden ja energian lähteiden käyttöä meriliikenteessä ja siten vähentämään meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä unionin alueella. Komissio esittää rajoituksia aluksilla käytettävän energian kasvihuonekaasuintensiteetille. Päästöintensiteettiä arvioidaan hiilidioksidin, metaanin ja typpioksiduulin osalta. Vaatimus koskee yli 5000 bruttotonnin alusten EU:n sisäisessä liikenteessä ja EU:ssa sijaitsevassa satamassa käyttämää energiaa sekä puolta näiden alusten matkoilla EU:n ulkopuolelta EU-satamaan ja EU-satamasta unionin ulkopuolelle käyttämästä energiasta. Kontti- ja matkustaja-alusten edellytetään käyttävän maasähköä vähintään kahden tunnin kestoisilla satamakäynneillä vuoden 2030 alusta. Velvoite ei koske aluksia, jotka käyttävät satamassa ollessaan jotain muuta nollapäästöistä teknologiaa. Ehdotus sisältää kattavat säännöt päästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta. Asetusehdotukseen sisältyy joustomekanismeja.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotus lisäisi vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä meriliikenteessä ja vähentäisi siten meriliikenteen päästöjä linjassa unionin päästövähennystavoitteiden kanssa. Alustavan arvion mukaan vuonna 2030 ehdotetun hiili-intensiteettivaatimuksen arvioidaan nostavan Suomen ulkomaankauppaa palvelevan meriliikenteen kustannuksia noin 100–300 miljoonalla eurolla. Vaatimusten kiristyessä kustannusten oletetaan nousevan moninkertaisiksi vuoteen 2040 mennessä. Asetuksena sääntely olisi suoraan sovellettavaa, mutta edellyttäisi lisäksi vähäisiä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen