Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2021/108

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille hyötyajoneuvoille koskevan asetuksen (EU) 2019/631 muuttamisesta vastaamaan unionin nostettua ilmastokunnianhimoa (henkilö-ja pakettiautojen CO2-raja-arvojen kiristäminen ja uuden raja-arvon asettaminen vuodelle 2035)

U 52/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Niina Honkasalo, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342027
Asia
Asetusehdotuksella (COM (2021) 566 final) varmistettaisiin, että henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöt vähenevät tavalla, joka tukee EU:n ilmastotavoitteisiin pääsemistä. Tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä nollapäästöiseen liikenteeseen, mikä tarkoittaa henkilö- ja pakettiautojen kohdalla täyssähkö- ja vetyautoja. Lisäksi ehdotuksen tavoitteena on vaikuttaa ilmanlaatuun, ajoneuvojen käytöstä aiheutuviin kokonaiskustannuksiin sekä nollapäästöisten ajoneuvojen hintoihin niiden tarjontaa lisäämällä. Tavoitteena on myös kiihdyttää nollapäästöistä teknologian kehitystä ja vahvistaa EU:n kansainvälistä asemaa autoalalla. Asetusehdotuksessa säädettäisiin kiristyksistä autonvalmistajiin kohdistuvista vuoden 2030 raja-arvoista sekä uusista raja-arvoista vuodelle 2035, luopumista voimassa olevan asetuksen mukaisesta mukautumiskertoimesta ja voimassa olevan asetuksen mukaisesta pieniin ajoneuvonvalmistajiin kohdistuvasta poikkeuksesta vuonna 2030, komission tiedonsaantioikeudesta, raportoinnista, delegoitujen säädösten antamisoikeudesta sekä oikeudesta antaa mahdollinen uusi ehdotus asetuksen muuttamiseksi vuonna 2028.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotus parantaisi nollapäästöisten ajoneuvojen mallivalikoimaa sekä saatavuutta myös Suomessa. Näin ollen ehdotus auttaisi kansallisen autokannan uudistamisessa ja kansallisen hiilineutraalisuustavoitteen vuoteen 2035 mennessä saavuttamisessa. Ehdotuksella polttomoottorikäyttöisten henkilö-ja pakettiautojen sekä kaasu-ja hybridiautojen valmistaminen loppuisi viimeistään vuonna 2035. Ehdotus ei edellyttäisi muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen