Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2021/107

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta (AFIR)

U 53/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Niina Honkasalo, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342027
Asia
Ehdotetun asetuksen (COM(2021) 559 final) tarkoitus on edistää vaihtoehtoisiin käyttövoimiin siirtymistä kaikissa liikennemuodoissa mahdollistamalla riittävän kattava, laaja ja saavutettava infrastruktuuri liikenneverkoilla eli maanteillä, satamissa ja lentoasemilla. Ehdotuksessa esitetään sitovia kansallisia vähimmäisvaatimuksia sekä tieliikenteen ajoneuvojen, alusten että ilma-alusten vaihtoehtoisten käyttövoimien julkiselle lataus- ja tankkausinfrastruktuurille. Lisäksi ehdotuksessa asetetaan yleiset tekniset edellytykset lataus- ja tankkauspisteille sekä vaatimuksia infrastruktuuria ja palveluja koskevien tietojen saatavuudelle, tiedonsiirrolle sekä maksutavoille.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetus lisäisi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria, joka on edellytys siirtymälle pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä liikenteessä. Ehdotetut sitovat vaatimukset edellyttävät uusia investointeja sähkön latausverkoston, kaasun ja vedyn tankkausverkoston sekä satamien ja lentoasemien maasähkön rakentamiseksi. Suomen kannalta asetus edellyttäisi mittavia investointeja erityisesti raskaan liikenteen sähkölatauksen ja vetytankkausinfrastruktuurin rakentamiselle. Asetuksena sääntely olisi suoraan sovellettavaa, mutta edellyttäisi lisäksi muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen